Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos jaunimo kultūrai.

Ateitininkų šūkis: „Visa atnaujinti Kristuje!“

PENKI ATEITININKŲ PRINCIPAI

Katalikiškumas. Ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip Bažnyčia moko.

Tautiškumas. Ateitininkas turi būti geru lietuviu. Jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos.

Šeimyniškumas. Ateitininkas turi būti geras šeimos narys. Jis turi gerbti savo tėvus, turi stengtis jų klausyti, jiems padėti. Jis turi mylėti savo brolius ir seseris.

Visuomeniškumas. Ateitininkas turi suprasti, kad jis yra visuomenės narys. Jis turi jausti atsakomybę už kitus, žiūrėti visų bendro gėrio, ir turi gerbi kitų teises ir laisvę.

Inteligentiškumas. Ateitininkas turi siekti aukštų idealų. Jis turi mokytis, turi skaityti, domėtis daugeliu dalykų. Jis turi stengtis išugdyti stiprų charakterį.

Pirmasis žingsnis, kurį turite padaryti po apsisprendimo įsilieti į ateitininkų veiklą, – tai SUSIRASTI KUOPĄ, KLUBĄ KORPORACIJĄ, ATEITININKUS savo mieste ar gyvenamoje vietoje. Jeigu nerandate kontaktų, susisiekite su Ateitininkų federacijos raštinės darbuotojais, kurie pasakys, kur arčiausiai jūsų yra ateitininkai. Jei kuopa Jums yra per toli ar dėl kitų priežasčių jos veikloje negalite dalyvauti, kalbėkitės su draugais, mokytojais, kuriems nesvetimos krikščioniškos ir patriotinės vertybės. Galbūt jūs kartu įkurtumėte naują kuopą?! Dėl naujos kuopos įkūrimo susisiekite su sąjungos, kuriai priklausytumėte pagal amžiaus grupę, valdyba bei Ateitininkų federacijos raštine.

Daugiau informacijos:
http://www.ateitis.lt/

https://www.facebook.com/Kauno-kra%C5%A1to-ateitininkai-219216734771998/