Pradžia » KAJC istorija

KAJC istorija

Arūno Kučiko pranešimas skaitytas 2009 m. spalio 10 d. 
Konferencijoje „Vakar, šiandien ir rytoj“ skirtoje KAJC 15 metų jubiliejui paminėti:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-10-15-arunas-kucikas-kauno-arkivyskupijos-jaunimo-centro-istakos/33643

Jaunimo sielovados vystymasis Kauno arkivyskupijoje 1994-2008 m.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę 1991 metais, Bažnyčia išgyveno pakilimo laikotarpį. Entuziastingas jaunimas neatsiliko nuo suaugusiųjų aktyviai dalyvaudamas Liturgijoje, įvairiose Bažnytinėse iniciatyvose. Jaunuoliai kūrė maldos grupes, įvairias bendruomenes, atkūrinėjo arba steigė katalikiškas organizacijas, dalyvavo skirtingų bendruomenių, grupių rengiamose evangelizacijose bei įvairaus pobūdžio renginiuose, seminaruose, piligriminėse kelionėse, maldos –liudijimų vakaruose ir kitur. Įvertinus tuometinę situaciją ir atsižvelgus į jaunimo, jaunimo lyderių, parapijų klebonų ir apskritai Bažnyčios bendruomenės išreikštus poreikius, 1994 metais buvo įsteigtas Kauno arkivyskupijos evangelizacijos centras. Pastarojo atsakomybėje buvo Kauno arkivyskupijos (toliau KA) jaunimo sielovados organizavimas.

Centro steigimui ypač pagelbėjo Vokietijos Kelno ir Drezdeno-Maiseno vyskupijų jaunimo sielovadininkų pasidalinta patirtis. Susipažinus su pastarųjų įgyvendintomis jaunimo sielovados struktūromis, atsižvelgus į vietos situaciją, buvo organizuojama jaunimo veikla Kauno ir Vilniaus arkivyskupijose. Jau 1995 metais buvo parengti ir pradedami įgyvendinti pirmieji planai, kuriuos ruošė tuo metu centre dirbanti 5 asmenų komanda: kunigas, klierikas, vienuolė ir du pasauliečiai. Tuo metu Kauno arkivyskupijos evangelizacijos centras kėlė tokius tikslus:

  • Rinkti ir skleisti aktualią vadovams ir ne tik informaciją apie renginius, iniciatyvas arkivyskupijoje; rengti parapijoms pastoracinius bendradarbius (jaunimo vadovus);
  • Remti jaunimo veiklą parapijose;
  • Rūpintis jaunimo chorų (giedojimo grupių) ir ministrantų sielovada;
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp katalikiškų jaunimo organizacijų ir grupių;
  • Teikti metodinę paramą. (KAJC 1995 – 1996 metų programa)

Siekiant struktūrizuoti, sukurti darbo sistemą su jaunimu, jų lyderiais, vadovais, seminarija, kunigais, kitomis institucijomis bei katalikiškomis organizacijomis, darbuotojai Kauno arkivyskupijos teritoriją suskirstė į penkis regionus: Šiaulių, Kėdainių, Raseinių, Jonavos ir Kauno. Įvertinus 1995 ir 1996 metų patirtis, darbuotojai akcentavo poreikį bendradarbiauti su kitų šalių katalikišku jaunimu (pradėta partnerystė su kelių Vokietijos vyskupijų jaunimo sielovados vykdytojais), supažindinti seminaristus su jaunimo pastoracijos svarba ir pagrindiniais principais, o taip pat skirti dėmesį Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakulteto studentams. 1997 metais, užmezgus artimesnius santykius su įvairiose Kauno arkivyskupijos parapijose veikiančiais pastoraciniais bendradarbiais – jaunimo vadovais, kunigais, toliau buvo kuriama, papildoma, tobulinama jaunimo sielovados darbo struktūra. Teritorija perskirstyta į keturis regionus: Kėdainių, Raseinių, Jonavos ir Kauno, nes tais pačiais metais įkurta Šiaulių vyskupija (1997 metų ataskaita, KAJC archyvas). Tokiu būdu jaunimo sielovados vystymasis įgavo pagreitį, veikla apėmė daug svarbių sričių. Daug dėmesio skirta parapijų jaunimo grupių vadovų, lyderių ugdymui, rengimui. Pastoviai buvo organizuojami įvairiapusiški seminarai: pvz., gavėnios/advento, vasaros stovyklų vadovams, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams, pradedantiesiems pastoraciniams bendradarbiams, lyderiams ir kiti.

Centro darbuotojai taip pat organizuodavo ir kitus įvairius renginius iš kurių didelio populiarumo susilaukė Kauno arkivyskupijos jaunimo dienos, kurios vėliau persikėlė į žemesnį lygmenį – į dekanatus. Centras taip pat intensyviai rūpinosi metodinės medžiagos rengimu ir rinkimu bei pristatymu organizuojant seminarus ar kt. Centro darbuotojai aktyviai dalyvavo bei dekanatus įjungė į bendradarbiavimą su užsienio valstybių katalikiškomis organizacijomis, ypač su jau minėtais Vokietijos Kelno bei Drezdeno – Maiseno vyskupijų jaunimo centrais. Partnerystė buvo paremta pasidalinimu, įžvalgomis bei žiniomis apie jaunimo sielovadą, patirties perdavimu, bendrais renginiais, seminarais. Abipusė ir visokeriopa pagalba turtino centro veiklą idėjomis, plėtė akiratį bei skatino mokytis statyti bendrystės tiltus tarptautiniu lygmeniu. Ši partnerystė tebetęsiama ir šiandien ieškant naujų sąlyčių taškų, tiriant galimus tarptautinio bendradarbiavimo poreikius, vertinant praėjusių metų patirtis.
1998 metais gruodžio 1 dieną evangelizacijos centras įstatų patvirtinimu buvo įformintas kaip Kauno arkivyskupijos jaunimo centras (toliau KAJC).

Ankstesnė veikla ir toliau buvo tęsiamas pagal turimas gaires, vyko intensyvi finansų/rėmėjų paieška, jaunimo sielovados vykdymo struktūros tobulinimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis bei organizacijomis, veikiančiomis Kauno arkivyskupijoje.
KAJC pagalba mezgėsi santykiai tarp skirtingų parapijų, organizacijų, valstybių. Tapo kur kas lengviau pasiekti pastoracinius bendradarbius perduodant informaciją. Tokio tinklo pagalba buvo galima rengti didesnius renginius parapijose, dekanatuose, arkivyskupijoje, buvo galima stebėti esamą jaunimo sielovados situaciją, o seminarų, konferencijų metu dalintis patirtimi, pagelbėti parapijoms užmegzti tarpusavio santykius. Ilgainiui jaunimo grupių vadovai parapijose, jų klebonai įvertino KAJC pagalbą, paramą bei rūpestį jais. Kad dar labiau palengvinti jaunimo pastoracijos srityje veiklą, buvo nuspręsta įkurti jaunimo centrus dekanatuose. Pradėtas įsteigimo procesas Jurbarko, Jonavos ir Kėdainių dekanatuose. 1999 metais buvo įformintas pirmas dekanato jaunimo centras (Jurbarke), surasti darbuotojai, savanoriai, pradėta veikla. Iki 2000 metų trukęs jaunimo sielovados organizavimas Kauno arkivyskupijoje „įgavo pagreitį“. Jubiliejinių metų proga vykusiame Eucharistiniame kongrese KAJC darbavosi pilnu pajėgumu, plėsdamas veiklos sritis.

Nuo įkūrimo pradžios iki šiol KAJC ruošiasi ir dalyvauja Pasaulinėse jaunimo dienose, kartu su kitų vyskupijų jaunimo centrais organizuoja Lietuvos jaunimo dienas, buvo įsijungęs į jaunimo socialinio konsultavimo tinklo kūrimą, ruošė spaudai įvairią metodinę medžiagą. Nuo 2001 metų jaunimo centro komandoje likus 3 asmenims, KAJC vykdė įprastą veiklą, jungėsi ir organizavo įvairius socialinius projektus, renginius kaip socialinės pastoracijos (tarnystės artimui) programą, jaunimo socialinio konsultavimo tinklo kūrimą (narkomanijos prevencija), įsitraukė į Kauno miesto organizuojamas Kauno miesto dienas, jaunimo organizacijos „apskritas stalas“ veiklą. Buvo paruoštas leidybai „Ministrantų praktinis vadovas“ ir išleisti „Metodai kūrybingai maldai“. Šie leidiniai – tai reali pagalba parapijų jaunimo sielovados organizavimui.
Peržvelgus KAJC metines ataskaitas nesunku pastebėti, jog iki 2003 metų didelis skaičius žmonių sudalyvavo jaunimo centro rengtuose seminaruose, kurių metu jaunimo lyderiai įgavo nemažai patirties, ir gautos metodinės medžiagos pagalba galėjo perduoti patyrimus, idėjas savo parapijos jaunimui bei kolegoms iš kitų parapijų.

2003 – 2004 metais Kauno arkivyskupijoje prasidėjo pasiruošimo darbai KA II Sinodo dokumento rengimui. Viena iš jaunimo centro prioritetinių sričių, šalia visų jau nuo anksčiau įsibėgėjusių veiklų, tapo KA II Sinodo jaunimo sielovados dokumento ruošimas. Sudaryta speciali komisija atliko tuometinės jaunimo sielovados situacijos Kauno arkivyskupijoje tyrimą. Atlikto tyrimo dėka į jaunimo sielovados dokumento ruošimą įsijungė didžioji dalis parapijų jaunimo grupių vadovų, aktyviai jaunimo sielovados akiratyje besisukančių kunigų, seserų bei įvairių katalikiškų organizacijų, centrų, vykdančių veiklą su jaunimu ir jaunimui.

2006 metais KA jaunimo centro darbo kolektyvą pakeitė nauja komanda, kuriai vadovavo vyskupų paskirtas sielovadininkas. Metų pradžioje viena iš KAJC atsakomybių tapo ir akademinės sielovados koordinavimas. Kauno universitetuose buvo įsteigtos darbo vietos akademinės sielovados koordinavimui bei buriama visus universitetus apimanti akademinės sielovados komanda. 2007 metų rudenį vykusioje partnerių darbo savaitėje buvo svarstoma, kiek jaunimo sielovados programa bei darbo sistema yra orientuota į socialinę veiklą, o kiek – į dvasinį jaunuolių auginimą. Svarstyta apie naujus posūkius – evangelizacijas jaunimui mokyklose ir kitas galimybes. Tai sukėlė minčių komandai, turėjusiai perimti buvusią, įprastą sistemą. Kadangi 2007 metų rudenį buvo patvirtintas Kauno arkivyskupijos II Sinodas, o 2008 metų pavasarį galutinai suredaguotas, ganytojai išreiškė pasiūlymą per 2009 metus skirti nemažai dėmesio šiame dokumente nurodytų sielovados gairių įgyvendinimui Kauno arkivyskupijoje. Dekanatuose yra vykdoma įprasta jaunimo veikla: kassavaitiniai susitikimai parapijose, Liturgijos šventimas, proginiai ir neproginiai renginiai, stovyklos. Šis laikas Kauno arkivyskupijos jaunimo sielovadą koordinuojančiai institucijai KAJC – permainų, struktūros ir darbo sistemos atnaujinimo, tobulinimo laikas.

Apibendrinta L. Žadvydaitės

Scroll To Top