Pradžia » Jau įvyko » Kauno arkivyskupijos jaunimo diena 2015
Kauno arkivyskupijos jaunimo diena 2015

Kauno arkivyskupijos jaunimo diena 2015

„Teesie Tavo valia“ (Mt 6:10)

          2015 m. Rugsėjo 11 dieną apie 250 jaunuolių susitiko Lyduvėnų kaimely, kad kartu išgyventų bendrystę bei įsigilintų į Jėzaus mums paliktą maldą dangiškajam Tėvui – „Tėve mūsų“. Tik atvykę jaunuoliai buvo suskirstyti į grupeles, kuriomis atliko įvairias užduotis – vienos reikalavo sumanumo, kitos – greičio ar susikaupimo. Kol jaunimas žaidė, grupių vadovai turėjo galimybę gilintis į „Tėve mūsų“ maldą kasdieniame gyvenime drauge su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Jaunuoliai po užduočių grupelėmis skirstėsi į šešias grupes, kuriose gilinosi į savo pasirinktą maldos eilutę. Mokymus sakė ir savo patirtimi dalijosi šeši skirtingi letoriai. Į žodžius „Tėve mūsų“ gilinosi Darius Chmieliauskas, dalį „kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas“ nagrinėjo Žygimantas Bieliauskas, „teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje“ – kun. Kęstutis Genys, „kasdienės duonos duok mums šiandien“ – kun. Eugenijus Markovas SJ, „ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“ – klr. Sigitas Jurkštas, bei s. Evelina Lavrinovičiūtė MVS gilinosi į paskutinę eilutę „ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto“. Išklausę mokymus, jaunuoliai mažose grupelėse dalinosi apie tai, ką girdėjo, kas juos palietė ir buvo svarbu.

20150911_204504

Po pasidalinimų visus  jaunuolius džiugiai sutiko grupė „Leav“, kurie koncertavo susirinkusiam jaunimui bei visai miestelio bendruomenei.  Po linksmybių, atėjo laikas susikaupimui, kuomet visus pakvietėme iš bendruomenės namų persikelti į Lyduvėnų bažnyčią. Čia prasidėjo susitaikinimo pamaldos ir Švenčiausio Sakramento Adoracija. Atgailos Sakramento tarnystei susirinko net aštuoni kunigai iš Kauno arkivyskupijos – kun. Kęstutis Genys, kun. Eugenijus Markovas SJ, kun. Darius Vasiliauskas, kun. Artūras Kazlauskas, kun. Severinas OFM, kun. Andrius Alminas, kun. Aldonas Gudaitis SJ bei Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ. Susitaikinimo pamaldose šlovino mišraus jaunimo choro „Exaudi“ atstovai. Po vakaro maldos jaunuoliai buvo pakviesti pasiruošti nelengvai, tačiau kartu ir labai įdomiai programos daliai – naktiniam žygiui. Jaunuoliai, lydimi policijos bei greitosios medicinos pagalbos automobilių, vedami Kauno arkivyskupijos jaunimo centro darbuotojo Žygimanto Bieliausko pradėjo „Šviesos kelią“ nuo Lyduvėnų iki Šiluvos. Kelias nebuvo lengvas, pilnas įvairių išbandymų ir užduočių, reikalaujančių pasitikėjimo ir ne kartą ištaro „teesie Tavo valia“, tačiau buvo sėkmingai įveiktas. Po ilgo pusdienio, nors ir trumpas, tačiau atėjo ir poilsio metas. Ryte jaunuolius pasitiko ryto malda ir mokymas su Marcin Zielinski (Lenkija). Jaunimo dienos programą baigėme šventomis Mišiomis, kurių aukai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, o homilija sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Liturgijos metu giedojo jungtinis choras – Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos bei Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras (vad. Audronė Pranskevičienė), Kybartų parapijos choras (vad. ses. Bernadeta Mališkaitė SJE ir Rasa Lalienė), Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos choras (vad. Indrė Veličkaitė) bei VDU KTF choras „Veritas“ ir Kauno arkikatedros mišrus choras „Cantate“ (vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė ir Mindaugas Šikšnius, vargonininkė – Teisutė Palubinskaitė). Ačiū tariame liturgiją papuošusiems ir psalmę giedojusiems klr. Vincentui ir jo sesei Marijai Lizdeniams.

20150911_160704

Jaunimo dienos organizatoriai dėkoja savanoriams, kad jie, negailėdami laiko ir jėgų, su užsidegimu tarnavo jaunimui šį laiką, taip pat kiekvienam dalyviui, kuris norėjo ir atvyko į jaunimo dieną „Teesie Tavo valia“ ir kiekvienam pedagogui ir grupės vadovui, kuris nepagailėjo savo laisvo laiko ir atvyko pats bei atvežė jaunuolių grupę. Nuoširdžiai dėkojame visiems lektoriams, kurie sutiko dalintis savo laiku ir patirtimi su atvykusiais jaunais žmonėmis, taip pat kunigams, kurie vėlyvą vakarą susirinko į Lyduvėnų bažnyčią tarnauti jaunuimu. Dėkojame ir renginio remėjams – Lietuvių katalikų religinei šalpai, UAB „Uriga“, Lietuvos automobilinių kelių direkcijos saugaus eismo skyriui, Marijos Radijui, ir, žinoma, Dievui, kad kiekvienam dovanoja malonių apsčiai.

 

 

Scroll To Top